Membres amb fitxes 32
Fitxes 44
Publicades 43
Mitjana de fitxes per membre 1.38
Màxim nombre de fitxes d'un sol membre 4
Etiquetes 129
Mediana d'etiquetes per fitxa 4.0
Quartils d'etiquetes per fitxa [1.0, 4.0, 7.0]
Màxim nombre d'etiquetes d'una fitxa 23
Mínim nombre d'etiquetes d'una fitxa 1
Les estadístiques, gràfics i taules es generen a partir de la informació existent en aquest moment. No s'inclouen dades del passat de baixes o canvis en les fitxes. Per aquesta raó, per exemple, en les sèries temporals veureu que el nombre de fitxes sempre s'incrementa amb el temps, ja que no figuren les possibles baixes que s'hagin produït en el passat.
Etiquetes ordenades per nombre d'ocurrencies en fitxes i la seva distribució per àmbits i activitats
etiquetes fitxes Docència Gestió Personal Qualsevol Recerca Desenvolupador Documentació, traducció Promoció, organització Usuari
python 13 6 1 2 4 2 1 12
gnu/linux 10 3 1 2 3 1 2 1 2 9
emacs 6 2 1 3 6
LaTeX 6 1 1 3 1 6
subversion 4 2 1 1 4
moodle 4 3 1 2 1 2 3
debian 4 1 1 1 1 2 1 1 3
trac 3 1 1 1 3
gcc 3 1 1 1 1 3
apache 3 1 1 1 1 2
android 3 1 1 1 1 1 3
LibreOffice 3 1 1 1 3
ubuntu 2 1 1 1 1
thunderbird 2 1 1 1 1 1 1
Nombre de fitxes per activitats i àmbits
Docència Gestió Personal Qualsevol Recerca Total
Desenvolupador 2 2 3 1 4 12
Documentació, traducció 1 1 2 4
Promoció, organització 1 2 1 1 1 6
Usuari 7 3 5 6 5 26
Total 11 8 9 10 10
Sèries temporals segons àmbits de les fitxes per data de creació o actualització
Sèries temporals segons activitats de les fitxes per data de creació o actualització
Sèries temporals de les fitxes per data de creació o actualització